Why?

Dear Aunty Gina,

Why oh why oh why oh why oh why etc…

are you bovvered?

Y O Y O

SPELLS YOYO…

im bovverd bovverd!!! i love bovverdnesss thats why i bovver!!!