swedish police chase

part 1 http://www.youtube.com/watch?v=qpNgUlGAO-c

part 2 http://www.youtube.com/watch?v=nElWODVbKRA